Tito Colliander: O tiché a neviditelné válce

Nyní, když víme, kde povedeme válku, kterou jsme právě rozpoutali, co je jejím cílem a kde tento cíl leží, rozumíme zároveň tomu, proč je třeba naši válku nazvat "neviditelnou válkou". Celá se uskutečňuje v srdci, v tichu, hluboko uvnitř nás. A to je další důležitá věc, na kterou svatí otcové kladou velký důraz: Drž ohledně svého tajemství jazyk za zuby! Jestliže někdo otevře dveře parní lázně, horko uteče a léčba ztratí svůj účel. Proto nikomu neříkej nic o svém nově nabytém cíli. Neříkej nic o novém životě, který jsi začal, o experimentu, který děláš a o zkušenostech, které očekáváš. To vše je pouze mezi tebou a Bohem, pouze mezi vámi dvěma. Jedinou výjimkou může být tvůj otec zpovědník.

Mlčení je nezbytné, protože každé tlachání o vlastních problémech jen živí sebestřednost a sobectví. A ty musejí být zadušeny především! Mlčenlivostí vzrůstá víra v Toho, který vidí, co je skryto. Ticho je rozmluvou s Tím, který slyší beze slov. Tvou snahou je přijít k Němu, do Něj je vložena celá tvá důvěra: Jsi zakotven ve věčnosti a ve věčnosti neexistují žádná slova.

Potom zjistíš, že vše, co se děje, velké i malé věci, seslal Bůh, aby ti pomohl v tvé válce. Jen On ví, co je pro tebe nezbytné a co v kterou chvíli potřebuješ: nepřízeň osudu nebo prosperitu, pokušení nebo pád. Nic se neděje náhodou, ani tak, aby ses z toho nemohl poučit. Tomu musíš porozumět nejdřív, protože pouze tak roste víra v Pána, jehož sis zvolil následovat.

Ještě jednu radu dávají světci na cestu: Nahlížej na sebe jako na dítě, které se začíná učit první slova nebo písmena, které zkouší první klopýtavé krůčky. Všechny světské znalosti a všechny dovednosti, které možná máš, jsou naprosto bezcenné ve válce, která tě čeká, a stejně tak jsou bez hodnoty všechna společenská postavení a majetky. Majetek, který není využíván ve službě Pánu, je břemenem. Všechny vědomosti, které nejsou podřízeny srdci, jsou prázdné a proto škodlivé, protože jsou troufalé. Jsou označovány jako nahé, prázdné, protože jim chybí teplo a něha. Musíš proto zahodit všechny znalosti a stát se hlupákem, aby ses stal moudrým. Musíš se stát chudákem, aby se stal bohatým, a slabým, pokud chceš být silným.

Opusť každou myšlenku na radost, jásání, nebeské hlasy: Je pouze jedna cesta do království Božího, a to je cesta kříže. A viset ukřižovaný na dřevě, je strašlivé utrpení. Nic jiného neočekávej.

Překlad z anglického originálu The Way of the Ascetics: The Ancient Tradition of Discipline and Inner Growth [Cesta askeze: Starodávná tradice disciplíny a vnitřního růstu].

Převzato - ZDE